(25kB)
  strona główna> biuro parafii

strona główna duszpasterstwo oświata apteka sklep sport kancelaria ogłoszenia parafialne informacje o parafii


(5kB) Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus
(5kB) Ave szkoła
(5kB) Społeczny wymiar Różańca
(5kB) Skrzatusz
(5kB) Rodzina Różańcowa
(5kB) Piła 2003


(5kB) Pielgrzymka zaufania
przez ziemię
(5kB) Na pielgrzymi szklak


(8kB) Sylwetki(5kB)d

AVE SZKOŁA!
LIST KS. PROBOSZCZA NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2003/2004


Veni Sancte Spiritus! - Przyjdź Duchu Święty - Są to pierwsze słowa mojej modlitwy. Codziennie kiedy rano wstaję, klękam przy łóżku i wzywam Ducha Świętego, mając na uwadze cały dzień i tych wszystkich, z którymi w tym dniu przyjdzie mi się spotkać, wszystkich ludzi cierpiących, ludzi niewierzących albo nie kochających Kościoła Chrystusowego. Za nich - wszystkich - wołam: Przyjdź Duchu Święty ja pragnę - o to dziś błagam Cię, przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie! Radością napełnij - nas - tu wszystkich zgromadzonych, naszą wspólnotę parafialną.

Zmiany personalne: Pożegnaliśmy z grona kapłanów ks. Romana Gałkę, który aż 8 lat był wikariuszem tej parafii. Od września jest proboszczem parafii Śmiechowo. Do seminarium odszedł ks. Eugeniusz Kaczor. Do parafii w Miastku poszedł ks. Andrzej Naporowski i do parafii w Czarnem ks. Adam Paź. Ich miejsca zajęli: ks. Włodzimierz Malinowski (11 lat kapłaństwa) i ks. Piotr Domaros (5 lat kapłaństwa). Dalej będą pomagali kapłani emeryci: ks. infułat Józef Jarnicki i ks. prałat Mieczysław Żołędziejewski, oraz ks. prof. Lech Bończa-Bystrzycki. W gronie Sióstr Felicjanek s. Goretti, zastąpiła s. Nikodema. Są także zmiany we wspólnocie pracowników parafialnych. Wszystkich nowych, jak i weteranów powierzam naszym modlitwom, opiece Matki Bożej i mocy Ducha Świętego.

Odpowiedzialni za poszczególne duszpasterstwa:

Prawnie wobec urzędów państwowych i kościelnych - odpowiada ks. proboszcz, który ma do pomocy poszczególnych współpracowników.

W sprawach finansowych księgowość: p. Teresę Zotów, p. Szymona Maliszewskiego i p. Teresę Kułak.
W katechezie - 19 katechetów, którzy uczą religii w CKU, Szkole Budowlanej, Gimnazjum nr 6, Szkole Podstawowej nr 17 i 21, czterech przedszkolach oraz w Zespole Szkół im Jana Pawła II.

Bardzo cenię sobie współpracę z dyrekcjami tych szkół, serdecznie pozdrawiam.

Za pierwszą Komunię św. odpowiadają siostry zakonne, za sakrament bierzmowania, a także za duszpasterstwo narzeczonych oraz Straż Honorową ks. Jerzy Dalak.

Ks. Włodzimierz Malinowski poprowadzi ministrantów, oraz wspólnoty modlitewne Odnowy w Duchu Świętym i Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Pana Jezusa.
Ks. Mieczysław Żołędziejewski - Wspólnotę modlącą się za dusze czyśćcowe.
Ks. Piotr Domaros - za oazę.

Ks. Adam Wakulicz - Duszpasterstwo Akademickie i duszpasterstwo trzeźwościowe.

Ks. proboszcz - Rodzinę różańcową, Caritas, Wspólnotę modlitewną Michała Archanioła, chór, orkiestrę.

Za scholę będzie odpowiedzialną jest s. Klarysa.

Za Podwórkowe Kółka Różańcowe - s. Magdalena, za dziewczęce grupy oazowe s. Teresa i s. Nikodema. Za rodzinę Felicjańską - wszystkie Siostry Felicjanki.

Za chorych odpowiedzialnymi są wszyscy kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii św.

Kręgosłup duszpasterstwa modlitewnego tworzą Ci wszyscy, którzy adorują Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie w kaplicy Chrystusa Króla, Ci wszyscy, którzy modlą się w jakikolwiek sposób. Cała wspólnota parafialna wdzięczna jest przeowdnikom - animatorom: p. Hannie Hansz, p. Stanisławie Rynkiewicz, p. Reginie Pyszno, p. Wiesławowi Kaźmierczakowi, p. Krystynie Bober.
Także prezesom organizacji i stowarzyszeń:p. Konradowi Barczakowi, p. Eugeniuszowi Sendlewskiemu, p. Teresie Kwiatkowskiej. Swój egzamin (17kB)dojrzałości ciągle zdają: oświata parafialna i Caritas. I tu wymieniam bardzo zasłużone osoby stojące na czele tychże placówek: p. Barbarę Gęgotek - szkoła, p. Marię Mach - apteka, p. Elżbietę Serafin - sklep. Zabudowa parafialna to 1 hektar obszaru. Za jego renowację, konserwację, rozbudowę dziękuję p. Józefowi Taraszczukowi.

Cele:

Duszpasterstwo ma w konsekwencji przybliżyć człowieka do Boga. Pojecie sacrum i profanum ma tu nieustanne pulsowanie. Bóg z miłości do człowieka zesłał Syna swojego Jezusa, który stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

Człowiek obdarzony darem wolności - zapomina o kochającym go Bogu. Potrafi przeżyć sacrum w kościele, aby za progiem świątyni pogrążyć się w profanum.

Jako proboszcz po 23 latach duszpasterzowania, biorę sobie te fakty do serca. Zbudować kościół materialny - to dużo łatwiej niźli ten oparty na kulturze ducha ludzkiego. Św. Jan Maria Vianej, miał klucz w postaci sakralnego ubóstwa, postu i pokory. Ten styl życia przyniósł owoce nawróceń, stosunkowo wysoko postawionej poprzeczki duchownego życia, harmonii przeżywanej moralności z Dekalogiem.

Czy dzisiaj te wszystkie argumenty wystarczą!? Odpowiedź będzie częściowa. Pomiędzy wiekiem XIX a XX, profanum opanowało prawie wszystkie dziedziny ludzkiego życia. Opanowało młodzież, mężczyzn i kobiety. Służą temu media, osiągnięcia naukowe medycyny, filozofia oparta na naturze, która w przeciwieństwie do kultury jest bezideaowa, naga. Pozbawiona fundamentu, którym jest Bóg - zakłada, że to kultura jest mitem, marzeniem, ukartowaną ironią.

Tak myśli bardzo pokaźna część inteligencji, a także rodziców. Lekcje religii w szkołach dla wielu katechetów staję się katorgą. Przedmiot wyrzucony na margines nie jest w centrum zainteresowania ani nauczycieli ani rodziców, ani uczniów. Nie stanowi dopełnienia średniej oceny z przedmiotów.

Przebudzenie:

Przebudzeniem - są dyskusje o życiu, o ideałach. Pieniądz bez kultury ducha, staje się przekleństwem. Nauka bez kultury ducha - staje się także przekleństwem. Należy zatem zweryfikować spojrzenie na szkoły, na wychowawców. Należy od nas kapłanów żądać o wiele więcej zaangażowania, prostoty, ubóstwa i służby.
Podziękowania:

Tym wszystkim, którzy zdecydowanie wybrali szkołę wyznaniową jako antidotum na obecne sprofanowanie procesu wychowania.
Tym wszystkim, którzy tworzą Caritas, poprzez wspieranie zakupami w sklepie parafialnym, z myślą o sąsiadach, którzy przyjdą po darmowy chleb.
Tym wszystkim, którzy codziennie o godzinie 15.00 odmawiają Koronkę do Miłosierdzia Bożego i tym wszystkim, którzy pamiętają, że przeżywamy Rok różańca.
Refleksje:

Będąc proboszczem par. pw. Ducha Świętego - przeżyłem wciągu tych 23 lat wiele wzlotów i upadków. Hosanna i ukrzyżuj przeplatały się i nadal będą naprzemianległe. Bo granica pomiędzy sukcesem i porażką jest bardzo nikła. Stąd moja pozycja nigdy nie była i nie będzie mocna. Stąd też łatwiej mi na całkowite zawierzenie Duchowi Świętemu.
Powierzam Mu zatem ten Nowy Rok Szkolny razem z jego wspólnotami i tworzącymi te wspólnoty osobami. Rada parafialna, poprzez swoich liderów - a w szczególności poprzez przewodniczącego p. Władysława Husejkę, niech nadal stanowi pomost pomiędzy mieszkańcami a mną, pomiędzy sukcesem a klęską, pomiędzy nadzieją a zwątpieniem.
Zakończenie:

Wierzymy w Ducha Świętego, naszego Pana, Ożywiciela i Uświęciciela. (15kB)Wierzymy w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół! Wierzymy i świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i zycie wieczne w Królestwie Bożym!
Uznajemy Najświętszą Maryję Pannę, Matką Pana naszego Jezusa Chrystusa, za naszą duchową Matkę, Matkę Kościoła, Najświętszego Ciała Chrystusowego oraz Królową nieba i ziemi.
Chcemy wypełniać wszystkie nakazy i przykazania Boże, trwać w wierności Kościołowi Chrystusowemu, żyć w jedności z naszymi biskupami, kapłanami, uznając nieomylność papieża w sprawach wiary i obyczajów. W tej wierze i miłości Kościoła Chrystusowego chcemy żyć i umierać.
Amen.
ks. proboszcz Kazimierz Bednarski

(5kB) Duszpasterstwo Akademickie
(5kB) Duszpasterstwo dziś


(5kB) Wychowanie to
współpraca pełna
troski
i odpowiedzialności
d